Auditointiraportti 2014

 

Hämeentie 105 A, FI-00550 Helsinki Tel. +358 44 5490 300, Fax +358 40 786 5467 finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto.fi

Pieksän Kuutit auditointi 9.4.2014

Muistio

Paikalla: Juha Hjelt, valmennusvastaava, valmentaja, vanhempi, johtokunnan varajäsen Maria Kivimäki, uimari Maarit Laakkonen, pj, vanhempi Liisa Nykänen, valmentaja, johtokunnan jäsen Semi Roiha, varapuheenjohtaja, vanhempi

Saija Väisänen, ohjaaja Kalle Husso, ESLI Jaana Sinervuo-Tarula, Uimaliitto

Alussa pidettiin esittelykierros, ja uimaseuran väki kertoi taustaa omalle Sinettihankkeelleen; miksi Sinettiä on lähdetty tavoittelemaan ja mitä sen ajatellaan tuovan seuran toimintaan. Seura laskee uuden alun koittaneen halliremontin jälkeen vuonna 2009, jolloin päästiin aloittamaan puhtaalta pöydältä, uutta rakentaen. Jäsenmäärä on viime vuosina tuplaantunut, ja lisenssiuimarien määrä on huikeassa nousussa. Toiminta on kasvanut voimakkaasti, ja Sinetin nähdään antavat hyvät ja laadukkaat raamit toiminnalle. Sinetin myötä myös ulospäin seura näyttäytyy laadukkaana ja hyvin toimivana seurana. Tähän mennessä on tehty paljon oikeita asioita. Seurassa nähdään realistisesti asiat, joissa vielä on kehittämisen varaa. Sinetti varmistaa myös sen, että toiminnan on jatkuttava hyvänä ja laadukkaana.

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS Seuran yhteisöllisyys on todella vahvalla pohjalla, ja kaikesta tekemisestä huokuu yhdessä tekemisen ja toimimisen ilo, sekä aito välittämisen kulttuuri. Tästä tulee huolehtia jatkossakin, ja etenkin uusien tekijöiden mukaan tulemisen myötä varmistaa se, että olemassa oleva vahva yhteisöllisyys ja avoimuus säilyy. Koko seuran hyvä "Me-henki" näkyy niin arjen harjoituksissa (yhteiset harjoitusajat, rata myös vanhempien käytössä, puheenjohtaja paikalla jututtamassa perheitä) kuin kilpailuissa kannustamisessa ja seuran leireillä, josta vanhemmatkaan eivät malta pysyä poissa.

Pelisäännöt lasten, vanhempien ja ohjaajien/valmentajien kanssa on tehty, ja ne löytyvät kotisivuilta sekä vanhempien osalta palautettuna Valon sivuille. Pienimpien ryhmissä ohjaajat ovat apuna lasten kanssa Pelisääntöjen luomisessa, isompien kohdalla lapset/nuoret ottavat lisää vastuuta näistä. Uimarien kanssa sääntöjen noudattamista seurataan pitkin kautta, ja tarvittaessa puututaan asiaan, mikäli säännöt eivät toteudu kuten on sovittu. Vanhempien kanssa säännöt on tehty yhteisessä illassa, ja niiden puitteissa on saatu oikein hyvää keskustelua aikaiseksi. Keskusteltiin pelisääntöjen toteutumisen arvioinnista. Keväällä vanhempaintapaamisten yhteydessä pelisäännöt voitaisiin käydä uudestaan läpi, ja keskustella niiden toteutumisesta ja nostaa huomionarvoisia asioita seuraavalle kaudelle. Mikäli säännöissä huomataan selkeästi jotain korjausta vaativaa, voidaan miettiä vaikka yhteisen illan pitämistä kaikille vanhemmille aiheen piiristä (esim. urheilulliset elämäntavat, ravinto tms). Hämeentie 105 A, FI-00550 Helsinki Tel. +358 44 5490 300, Fax +358 40 786 5467 finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto.fi

Välit kaupungin kanssa ovat hyvät ja toimivat, ja kaupunki näkee seuran hyvänä ja luotettavana toimijana. Erilaisia yhteistyökuvioita on parhaillaankin suunnitelmissa ja lähellä toteutumista.

Tällä hetkellä vanhemmille pidetään teemailtoja 2-3x vuodessa, ja ajatus on, että niitä voisi järjestää vieläkin enemmän. Tässä voisi miettiä yhteistyötä myös muiden alueen seurojen kanssa yhteisen illan järjestämiseksi yhteisellä teemalla.

Keskusteltiin nuorten osallisuudesta ja osallistamisesta seuratoiminnassa. Nuoret voisivat esim. perustaa oman porukan, joka suunnittelisi jotain yhteistä tapahtumaa. Myös uimariesittelyt kotisivuille nousivat ajatuksena, mitä nuoret voisivat lähteä työstämään. Nuorten osallistaminen myös seuran hallinnon toimintaan on yksi mahdollisuus, mikä kannattaa ottaa pohdinnan alle.

Toimintalinjaan suositellaan kirjattavaksi auki toimintamalli ja etenemistapa mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Halliremontin myötä uimarien joukosta puuttuu nyt 15-18v ikäluokka, eli uimarit ovat sitä nuorempia. Kilpauimarien määrä on jatkuvassa nousussa, ja myös valmennuspuolelle on saatu lisää tekijöitä ja osaamista. Seuran oma uimarin polku ja valmennuksen linjaus ovat jatkossa kehitettäviä asioita.

Harjoituspäiväkirjat eivät ole seurassa käytössä. Tätä asiaa kannattaa ehdottomasti pohtia ja tutustua esim. Pisaran mahdollisuuksiin. Tarvittaessa Pisaran käyttöön saa apua Uimaliitosta: outi.kokko-ropponen@uimaliitto.fi Ryhmissä ei seurata uimareiden kokonaisliikunnan määrää. Tämä seuranta on suositeltavaa. Seurantaa voi toteuttaa myös esim. tiettyinä ajanjaksoina, ja tehdä näistä yhteenvetoa ja käydä keskustelua ryhmien sisällä ja laajemminkin. Uintiharjoitusten ohessa käydään mm lenkillä ja tehdään lihaskuntoharjoittelua. Harjoituspäiväkirjan ja/tai kokonaisliikuntamäärän seurannalla voitaisiin helposti todeta, saavatko uimarit tarpeeksi monipuolista ja monipuolisesti kuormittavaa liikuntaa.

Toimintalinjaan (myös kotisivuille) olisi hyvä avata tasovalmennuskaavion lisäksi ryhmien osaamistavoitteet. Vesirallien ja Tekniikkaryhmien kohdalla tällaiset tavoitteet on jo olemassa, mutta nekin olisi hyvä kirjata auki. Samoin kilparyhmien kohdalla osaamistavoitteet ja esim. pääkilpailut. Tämä auttaisi vanhempiakin hahmottamaan seuran tarjoaman ja mahdollistaman uimarin polun pitkäjänteisyyden ja polulla etenemisen. Kirjaukset toimivat apuna ja tukena myös mahdollisissa ongelmatilanteissa, esim. siirtymävaiheissa ryhmästä toiseen. Vanhempain illoissa on syytä käydä läpi ryhmien osaamistavoitteita ja siirtymisten periaatteita ja toimintatapoja. Tämä osaltaan ehkäisee myös mahdollisia vanhempien – lasten – valmentajan epäsuhtaisia tavoiteasetteluja ja –ajatuksia. Vanhemmille olisi hyvä esim. vanhempainillassa tuoda esille uimarin kehittymistä sekä sitä tosiasiaa, että jossain vaiheessa tuloskehitys voi pysähtyä paikoilleen, ja sekin on aivan normaalia.

Siirtymiset lastenaltaan ja terapia-altaan puolelta isoon altaaseen toteutuvat joustavasti ja yksilöllisesti.

Seuran ryhmissä on mukana myös uimareita, jotka eivät kilpaile. Seurassa pidetään tärkeänä seikkana sitä, että myös harrastajille on paikkansa. Niin harrastaminen kuin kilpaurheilu nähdään yhtä tärkeinä. Näistä ei-kilpailevista harrastajista voidaan jatkossa saada, ja on saatukin jo seuraan sitoutuneita ja innokkaita tekijöitä. Hämeentie 105 A, FI-00550 Helsinki Tel. +358 44 5490 300, Fax +358 40 786 5467 finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto.fi

Seura maksaa uimareiden kilpailustartit kilpailukalenterin mukaan. Muihinkin kilpailuihin voi osallistua omakustanteisesti, mutta näissäkin seura on voinut tulla taloudellisesti vastaan.

OHJAAMINEN JA VALMENTAMINEN Seura panostaa ohjaajien ja valmentajien koulutukseen. Seuratekijät ovat mukana myös uimahallin järjestämillä Trimmikursseilla, ja seura huolehtii tekijöidensä ea-koulutuksesta. Uimahallin ulkopuolisen käyttöajan valvontavuorot on jaettu seurassa, ja jokaisella valvojalla on turvallisuusasiat tiedossa ja hallussa. Seuralla ei ole kirjattua valmennuksen linjausta. Tätä lähdetään seuraavaksi työstämään, apuna tässä Sprinttitallin Marko Malvela. Uusien tekijöiden mukaantulo varmasti edesauttaa näiden linjausten tekemistä, mutta seurassa tulee huolehtia siitä, että aito avoin vuorovaikutus säilyy tässäkin prosessissa. Seuran "vanhojen" valmentajien osaaminen ja kokemus pitää tulla myös näkyville ja kuuluville linjauksessa, ja kaikkien toimijoiden tulee sitoutua tehtäviin linjauksiin. Uimarin urapolku-lakanaa voi käyttää työstöapuna oman seuran uimarinpolkua tehtäessä. Seurassa on valmennusvastaava, joka kokoaa valmentajat yhteen valmentajapalavereihin 2-3 kertaa vuodessa. Näissä palavereissa käydään läpi ajankohtaisia asioita. Valmentajat tekevät itse kausisuunnitelmat, niitä ei käydä yhdessä läpi. Valmennuslinjan rakentaminen ja kirjaaminen tuo tähänkin varmasti muutosta. Suositeltavaa olisi, että seurassa jollain (valmennusvastaava) olisi resursseja sen huolehtimiseen, että kausisuunnitelmat noudattavat yhdessä hyväksyttyjä linjauksia, ja että toiminta tapahtuu näiden linjausten puitteissa. Seura saa syksyllä lisää allasaikaa. Polku apuohjaajasta ohjaajaksi toimii, vastuuta annetaan ohjaajan kasvaessa toimintaan, ja koulutusta tarjotaan.

Ohjaajille ja valmentajille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.

VIESTINTÄ JA ORGANISOINTI Toimintalinjaa on seurassa tehty yhteisvoimin. Sitä on esitelty myös vanhemmille, ja linja löytyy seuran kotisivuilta. Jatkossa toimintalinjaan rakennetaan valmennuksen linjaus, ja toimintalinjaa täydennetään auditointikeskusteluissa esiin nousseilla asioilla.

Seuran hallinto ja vastuut on jaettu selkeästi, ja seurassa pidetään tärkeänä, että oikeat ihmiset ovat oikealla paikalla. Tässä on selvästi onnistuttu. Hyvän toiminnan ansiosta johtokuntaan on myös helppo saada uusia ihmisiä mukaan.

Keskusteltiin seuran kotisivuista, jotka ovat hyvin toimivat ja informatiiviset. Nostettiin esille ajatus tarinoiden tuomisesta kotisivuille, esim. A-P:n tarina sekä uimareiden esittelyt tietyin väliajoin. Näitä asioita kannattaa lähteä työstämään eteenpäin.

Viestintäkanavina käytetään kotisivuja, facebookia, ilmoitustaulua, Kuutti-postia, sähköpostia ja paperiviestejä. Viestintä toimii kaikkiin suuntiin, tietoa on hyvin tarjolla.

Seura on saanut mukaan huomattavan määrän tukijoita, näistä tulee pitää myös hyvää huolta. Yhteistyökumppaneita voi kutsua esim. tutustumaan seuran kauden päätöstilaisuuksiin, joulujuhliin, ja heille voi tarjota Hämeentie 105 A, FI-00550 Helsinki Tel. +358 44 5490 300, Fax +358 40 786 5467 finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto.fi

räätälöityjä aikuisten tekniikkakursseja tms. Valmis toimintalinja kannattaa myös antaa ja esitellä yhteistyötahoille. Lasten huoltajilta kysytään aina tapauskohtaisesti lupa kuvien julkaisemiseen kotisivuilla, lehdessä ym. Seura on teettänyt syksyllä 2013 ensimmäisen Oman Seuran Analyysin. Tämä kysely on aikomus toteuttaa säännöllisesti, ja toinen hyödynnettävissä oleva kysely on Sinettiseuroille tarkoitettu Tyytyväisyyskysely (linkki muistion lopussa). Kyselyiden jälkeen kooste tuloksista on hyvä nostaa esille kotisivuille ja käydä esiin tulleita asioita läpi toimijoiden ja vanhempien kanssa. Jäsenistölle on hyvä myös avoimesti kertoa, millä tavoin mahdollisiin epäkohtiin tai kehityskohteisiin tullaan tarttumaan. Seurassa on hyvin sisäistetty palautteen ja kritiikin merkitys ja sen vastaanottamisen hyödyllisyys. Avoin toimintakulttuuri antaa tähänkin hyvät toimintaedellytykset.

Terveisiä lajiliittoon, alueelle ja Valoon: Lajiliitto on tähän asti ollut varsin etäinen, kaikki kohtaamiset (Aluefoorumit, Sinettiauditointi) ovat tervetulleita ja edesauttavat jatkossa yhteydenottoja. Valmennuksen puolelta toivotaan käyntiä myös seuran omalle leirille tai harjoituksiin. Tätä viestiä viedään eteenpäin. Molemmin puolinen yhteydenpito nähtiin tärkeänä. Aluejärjestön kohtaamiset nähtiin myös hyvänä asiana, ja nostettiin esiin alueen järjestämät koulutukset. Myös alueen edustajia toivotettiin tervetulleiksi seuran valmennustapahtumiin. Käytiin läpi myös Valon roolia urheilujärjestökentässä.

Muistiin kirjasi Jaana Sinervuo-Tarula

LINKKEJÄ

Uimaliiton Pisara –palvelu: pisara.uimaliitto.fi/ Kasva Urheilijaksi –palvelu: www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/kasva-urheilijaksi Urheilun Pelisäännöt: www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/apua-arkeen/urheilun-pelisaannot Sinettiseuroille materiaalia mm Tyytyväisyyskysely: www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat/materiaalit-ja-tyokalut Päätä oikein – seurajohtajan käsikirja: www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/paata-oikein Oman seuran analyysi: www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/johtaminen-kehittaminen/oman-seuran-analyysi Valmennustaito: www.valmennustaito.info/taito

Näe, Koe, Tee – Yhdistysten strategiaopas: www.sport.fi/kirjasto/teos/nae-koe-tee?p=valo Tulevaisuusnavigaattori 1.0: www.