Suunnitelma alaikäisten koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi

Pieksän Kuutit ry noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta. Lapsen turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta seurassamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja.

Pieksän Kuutit ry:ssä selvitetään välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.

Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä Pieksän Kuutit ry:n kotisivuilla (pieku.sporttisaitti.com) ja niistä on tiedotettu vanhempia, valmentajia sekä vapaaehtoistoimijoita. Pieksän Kuutit ry:n hallitus on hyväksynyt toimintatavat ja valvoo, että niitä noudatetaan sovitulla tavalla.

Pieksän Kuutit ry:n toimintatavat

Pieksän Kuutit ry tarjoaa lapselle päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen ympäristön. Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan häirinnän, syrjinnän ja hyväksikäytön.

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan sitä, että

• lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
• lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
• lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
• lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, päihteiltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Toimintatapojemme avulla

• edistämme lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä
• tuemme alaikäisten turvallista osallistumista toimintaamme
• vahvistamme lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.
 

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Pieksän Kuutit ry on tehnyt suunnitelman lapsen turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi. Suunnitelma on yhdistyksen hallituksen hyväksymä ja hallitus valvoo sen toteutumista. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain hallituksen toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa tai tarvittaessa.

Yhdistyksemme vastuuhenkilönä alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on puheenjohtaja.

Yhdistyksessämme noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla, esimerkiksi seuran kotisivuilla.

Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten huoltajat tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee.

Pieksän Kuutit ry:n valmentajille ja ohjaajille sekä kaikille vapaaehtoisille tehdään rikosrekisteriotteen tarkistus.

Toimintatavat, mikäli Pieksän Kuutit ry:ssä ilmenee epäilyä häirinnästä

• Tarkistamme huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt ja olemme kaikissa tapauksissa yhteydessä vapaaehtoiseen ja lapsen vanhempiin.
• Rikosepäilyihin puutumme välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikoslaissa mainittu teko, olemme viipymättä yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin sekä Suomen Uimaliittoon.
• Olemme yhteydessä myös lapsen vanhempiin ja epäiltynä olevaan henkilöön.
• Varmistamme, että kaikkia osapuolia, mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti tapahtuneesta.
• Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. Huolehdimme, ettei mahdollinen häirintä ja hyväksikäyttö jatku. Jos kyseessä on epäily vakavammasta häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan heti.

• Tilanteen niin vaatiessa pyydämme keskusteluapua neuvoa antavalta vaitiolovelvolliselta asiantuntijalta.
• Viestintämme on selkeää ja totuudenmukaista. Huolehdimme, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee yhdistyksessämme. Yhdistyksestä ulospäin viestittäessä huolehdimme sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta.

Suunnitelma hyväksytty 4.2.2019
Viitattu FC Hongan suunnitelmasta http://fchonka.fi/seura/suunnitelma-alaikaisten-henkilokohtaista-koskemattomuutta-turvaaviksi-toimiksi/